Letters: templates

0,0 (0 reviews)
Download 13 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Zestaw szablonów liter do nauki czytania i pisania. Zestaw składa się z wielkich liter oraz pasujących do nich wyprasek. Oddzielnie dołączone są również polskie litery.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej oraz w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Elementy modelu

Zestaw składa się z 70 modeli: liter i pasujących do nich szablonów. Pliki w zestawie zostały przygotowane tak, by modele mogły zostać wydrukowane w ramach grupowego wydruku.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z zestawami liter (tzw. plate’y):

- Letters and templates - A to L: pierwsza część zestawu liter z szablonami od A do L,

- Letters and templates - M to X: druga część zestawu liter z szablonami od M do X,

- Letters and Templates - Z and Y: trzecia część zestawu liter z szablonami od Z do Y,

- Letters and templates - Polish characters: zestaw polskich liter z szablonami,

- Letters - A to L: zestaw samych liter od A do L,

- Letters - M to X:  zestaw samych liter od M doX,

- Letters - Z and Y:  zestaw samych liter od Z do Y,

- Letters - Polish characters: zestaw polskich liter bez szablonów,

- Templates - Polish characters: zestaw szablonów do polskich liter,

- Templates - M to X: zestaw samych szablonów od M doX,

- Templates - Z and Y zestaw samych szablonów od Z do Y,

- Templates - A to L zestaw samych szablonów od Ado L.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): plate z pierwszą częścią zestawu liter z szablonami (plik “Letters and templates - A to L”) - 170 x 184.50 x 10 mm / pojedyncze elementy - od 60 x 40 x 10 mm.

Czas drukowania: plate z pierwszą częścią zestawu liter z szablonami - 14 h 24 min / pełen zestaw liter z szablonami od A do Y - 31 h 55 min. Wydrukowanie samego zestawu liter bez szablonów skróci czas druku o połowę.

Ilość filamentu: 209 g dla pojedynczego zestawu liter z szablonami, 464 g dla wszystkich elementów.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Jeżeli chcesz zoptymalizować wydruk, możesz przeskalować model, dzięki czemu zmniejszy się ilość potrzebnego filamentu i skróci czas wydruku.

 

Jeśli szukasz innych modeli dedykowanych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych sprawdź naszą zakładkę “edukacja specjalna”: https://skrimarket.com/special-education 

 

***

Model description:

A set of letter templates for learning to read and write. The set consists of capital letters and matching inserts. Polish letters are also attached separately.

The model will be particularly useful in early childhood education classes and in work with students with special educational needs.

 

Model elements:

The set consists of 70 models: letters and matching templates. The files in the set have been prepared so that the models can be printed as part of a group printout.

 

Among the files to be printed you will find:

Files with sets of letters (so-called plates):

- Letters and templates - A to L: the first part of the letter set with templates from A to L,

- Letters and templates - M to X: the second part of the letter set with templates from M to X,

- Letters and Templates - Z and Y: the third part of the letter set with templates from Z to Y,

- Letters and templates - Polish characters: a set of Polish letters with templates,

- Letters - A to L: a set of letters from A to L only,

- Letters - M to X: a set of letters from M to X only ,

- Letters - Z and Y: a set of letters from Z to Y only,

- Letters - Polish characters: a set of Polish letters without templates,

- Templates - Polish characters: a set of templates for Polish letters,

- Templates - M to X: a set of templates from M toX only,

- Templates - Z and Y set of templates from Z to Y only,

- Templates - A to L set of templates from Ado L only.

 

Technical data:

Model size (XYZ): a plate with the first part of the letter set with templates ("Letters and templates - A to L" file) - 170 x 184.50 x 10 mm / single elements - from 60 x 40 x 10 mm.

Printing time: a plate with the first part of the letter set with templates - 14 h 24 min / full set of letters with templates from A to Y - 31 h 55 min. Printing only a set of letters without templates will cut your printing time in half.

Filament quantity: 209 g for a single set of letters with templates, 464 g for all elements.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

If you want to optimize the printout, you can scale the model, which will reduce the amount of filament needed and shorten the printing time.

 

If you are looking for other models dedicated to students with special educational needs, check out our "special education" tab: https://skrimarket.com/special-education 

 

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.