Atom building kit

5,0 (1 reviews)
Download 61 (prints)
×
Color:

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Zestaw modeli przedstawiających poszczególne elementy budowy atomu. Został on zaprojektowany tak, by przy jego użyciu uczniowie mogli poznawać różnice w budowie różnych atomów i samodzielnie składać symbolizujące je modele.

Zestaw będzie szczególnie przydatny na zajęciach z chemii, przyrody i fizyki.

 

Jeśli szukasz inspiracji na lekcję z wykorzystaniem tego modelu, sprawdź nasze propozycje na Skriware Academy:

Lekcja “Powłoki elektronowe”: https://academy.skriware.com/lesson/33,

Lekcja “Układ okresowy pierwiastków”: https://academy.skriware.com/lesson/34,

Lekcja “Jak powstają nazwy związków chemicznych”: https://academy.skriware.com/lesson/36.

 

Elementy modelu

Pliki w zestawie zostały przygotowane tak, by poszczególne modele mogły zostać wydrukowane pojedynczo lub w ramach jednego wydruku.

Jeżeli chcesz wydrukować więcej kopii wybranego elementu możesz skorzystać z multiplikatora w slicerze (funkcja "multiply model"). Za pomocą przycisków "+" i "-" ustaw pożądaną ilość modeli, a slicer automatycznie ułoży je na blacie.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi elementami:

- Atomic nucleus: model jądra atomowego,

- Atomic shell K: model powłoki elektronowej K,

- Atomic shell M: model powłoki elektronowej M,

- Atomic shell L: model powłoki elektronowej L,

- Proton: kostka z napisem 1p symbolizująca 1 proton,

- 3 protons: kostka z napisem 3p symbolizująca 3 protony,

- 5 protons: kostka z napisem 5p symbolizująca 5 protonów,

- 7 protons: kostka z napisem 7p symbolizująca 7 protonów,

- 1 neutrons: kostka z napisem 1n symbolizująca 1 neutron,

- 3 neutrons: kostka z napisem 3n symbolizująca 3 neutrony,

- 5 neutrons: kostka z napisem 5n symbolizująca 5 neutronów,

- 7 neutrons: kostka z napisem 7n symbolizująca 7 neutronów,

- Electron: kostka z napisem e symbolizująca elektron,

- Ionic bonding (TPU): kostka symbolizująca wiązanie jonowe.

 

Pliki z zestawami - tzw. plate’y:

- Nucleus with atomic shells: model jądra atomowego z powłokami elektronowymi,

- Neutrons, protons, electrons - zestaw kostek symbolizujących protony, neutrony i elektron (1p, 3p, 5p, 7p, 1n, 3n, 5n, 7n, e),

 

Plik z wizualizacją i podpisem poszczególnych elementów znajdziesz na Skriware Academy: [WIZUALIZACJA] Atom: zestaw do budowy

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): plate’y - 43.05 x 133.94 x 12 mm do 193.00 x 179.89 x 12 mm / pojedyncze elementy - od 15.00 x 17.32 x 12 mm do 100.37 x 100.37 x 8.5 mm.

Czas drukowania: pojedyncze elementy - od 11 do 4 h 9 min / plate’y - od 1 h 22 min do 15 h 43 min.

Ilość filamentu: pojedyncze elementy - od 3 g do 5 g / zestawy wszystkich elementów - od 160 g do 264 g.

Rekomendowany typ filamentu: dla modelu “Ionic bonding”: SkriTPU / TPU; dla pozostałych modeli: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Niektóre elementy modelu są bardzo małe, dlatego uważaj przy ściąganiu ich z blatu roboczego drukarki 3D oraz podczas usuwania supportu. 

 

Modele możesz też wykorzystać podczas lekcji zdalnej prosząc uczniów o wykonanie zadania praktycznego z ich użyciem. W tym celu możesz skorzystać z Tinkercada bądź dowolnego innego edytora 3D. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wykorzystywania modeli w wersji online, sprawdź nasz e-kurs na Skriware Academy: “Nauczanie zdalne ze Skriware Academy. Część 1: Aktywności lekcyjne w modelu zdalnym”: https://academy.skriware.com/course/16.

 

 

***

 

Model description

A set of models showing the individual elements of the structure of an atom. It has been designed so that students can learn about the differences in the structure of different atoms and assemble models symbolizing them on their own.

The kit will be especially useful during classes in chemistry, nature and physics.

If you would like to get ideas and inspiration about using these models during your lessons please check out our Skriware Academy suggestions:

“Electron shells” lesson: https://academy.skriware.com/lesson/33,

“Periodic table of elements” lesson: https://academy.skriware.com/lesson/34,

“How chemical compounds are named” lesson: https://academy.skriware.com/lesson/36.

 

Model elements

The files in the set have been prepared so that individual models can be printed individually or as part of one printout.

If you want to print more copies of the selected item, you can use the multiplier in the slicer ("multiply model" function). Use the "+" and "-" buttons to set the desired number of models and the slicer will automatically place them on the worktop.

 

Among the files to be printed you will find:

Single item files:

- Nucleus of an atom: a model of the atomic nucleus,

- Atomic shell K: a model of the electron shell K,

- Atomic shell M: a model of the electron shell M,

- Atomic shell L: a model of the electron shell L,

- Protons: a block with the inscription 1p symbolizing 1 proton,

- 3 protons: a block with the inscription 3p symbolizing 3 protons,

- 5 protons: a block with the inscription 5p symbolizing 5 protons,

- 7 protons: a block with the word 7p symbolizing 7 protons,

- 1 neutron: a block with the inscription 1n symbolizing 1 neutron,

- 3 neutrons: a block with the inscription 3n symbolizing 3 neutrons,

- 5 neutrons: a block with the inscription 5n symbolizing 5 neutrons,

- 7 neutrons: a block with the inscription 7n symbolizing 7 neutrons,

- Electron: a block with the inscription e symbolizing an electron,

- Ionic bonding (TPU): a block that symbolizes an ionic bond.

 

Set Files- the so-called “plates”:

- Nucleus with atomic shells: a model of the atomic nucleus with electron shells,

- Neutrons, protons, electrons - set of cubes symbolizing protons, neutrons, and electron (1p, 3p, 5p, 7p, 1n, 3n, 5n, 7n, e).

 

The file with the visualization and signatures of individual elements can be found on Skriware Academy: [VISUALIZATION] Atom: building kit

 

Technical data

Model size (XYZ): plates - 43.05 x 133.94 x 12 mm to 193.00 x 179.89 x 12 mm / individual elements - from 15.00 x 17.32 x 12 mm to 100.37 x 100.37 x 8.5 mm.

Printing time: individual elements - from 11 to 4 h 9 min / plates - from 1 h 22 min to 15 h 43 min.

Filament quantity: individual elements - from 3 g to 5 g / sets of all elements - from 160 g to 264 g.

Recommended filament type: for the “Ionic bonding” model: SkriTPU / TPU; for other models: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

Some elements of the model are very small, so be careful when removing them from the 3D printer's worktop and when removing the support elements.

 

Models can also be used during a remote lesson by asking students to perform a practical task with their use. For this purpose, you can use Tinkercad or any other 3D editor. If you want to learn more about using models online, check out our Skriware Academy e-course: “Remote learning with Skriware Academy. Part 1: Lesson activities in the remote model”: https://academy.skriware.com/course/16.

 

 

 

Tags:
chemistry
physics
science
atom
skriware
Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

See more
5,0
Based on 1 reviews
Rating distribution
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
Users missing
MariannaL
Fajny pomysł
24.03.2022