Solid figures forms

4,0 (1 reviews)
Download 20 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Zestaw form 6 brył geometrycznych: sześcianu, prostopadłościanu, stożka, ostrosłupa o podstawie kwadratu, walca oraz półkuli. Każdy z modeli składa się z dwóch części połączonych zawiasem. W formie zamkniętej modele to sześcienne kostki z otworami w kształcie podstaw brył. Po otwarciu w każdej z połówek widoczne są otwory w kształcie przekroju pionowego bryły. Modele pozwalają na samodzielne odkrycie zróżnicowania brył posiadających w podstawie tę samą figurę geometryczną.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z matematyki i edukacji wczesnoszkolnej.

 

Jeśli szukasz inspiracji na lekcję z wykorzystaniem tego modelu, sprawdź nasze propozycje na Skriware Academy: Lekcja “Poznajemy bryły”: https://academy.skriware.com/lesson/88.

 

Elementy modelu

Każdy z modeli składa się z dwóch części (opisanych w tytułach plików literami “a” i “b”), które po wydrukowaniu należy ze sobą złożyć.

 

Jeżeli chcesz wydrukować więcej kopii wybranego elementu możesz skorzystać z multiplikatora w slicerze (funkcja "multiply model"). Za pomocą przycisków "+" i "-" ustaw pożądaną ilość modeli, a slicer automatycznie ułoży je na blacie.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Plik z zestawem kilku elementów:

- Pyramid a: połowa formy ostrosłupa - część A,

- Pyramid b: połowa formy ostrosłupa - część B,

- Cylinder a: połowa formy walca - część A,

- Cylinder b: połowa formy formy walca - część B,

- Cuboid a: połowa  formy prostopadłościanu - część A,

- Cuboid b: połowa formy prostopadłościanu - część B,

- Cube a: połowa formy sześcianu - część A,

- Cube b: połowa formy sześcianu - część B,

- Cone a: połowa formy stożka - część A,

- Cone b: połowa formy stożka - część B,

- 1 hemisphere a: połowa formy półkuli - część A,

- 1 hemisphere b: połowa formy półkuli - część B.

 

Pliki z zestawem brył (tzw. plate’y):

Solid figures forms - set: zestaw wszystkich figur.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): plate ze wszystkimi elementami (plik “Solid figures forms - set”) - 133 x 170 x 50 mm / pojedyncza forma - 53 x 56 x 50 mm.

Czas drukowania: zestaw - 1 dzień 2 h 38 min / pojedyncza forma - od 4 h 46 min do 4 h 56 min.

Ilość filamentu: 562 g dla wszystkich elementów / pojedyncza forma - ok. 100 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Po wydrukowaniu modele należy złożyć, mocno dociskając zawiasy.

 

***

 

Model description

A set of 6 geometric forms: a cube, a cuboid, a cone, a pyramid with a square base, a cylinder and a hemisphere. Each model consists of two parts connected by a hinge. In a closed form, the models are cubes with opening slots in the shapes’ inner structure. After opening, the opening slots are visible in each of the shape’s halves (a vertical cross-section). The models allow you to discover the differentiation of solids based on the same geometric figure.

The model will be especially useful in mathematics and early childhood education classes.

If you would like to get ideas and inspiration about using these models during your lessons please check out our Skriware Academy suggestions: “Discover the solid figures” lesson: https://academy.skriware.com/lesson/88.

Model elements

Each model consists of two parts (marked in the file titles with the letters "a" and "b"), which should be put together after printing.

 

If you want to print more copies of the selected item, you can use the multiplier in the slicer ("multiply model" function). Use the "+" and "-" buttons to set the desired number of models and the slicer will automatically place them on the print bed.

 

Among the files to be printed you will find:

Single item files:

- Pyramid a: half of the pyramid form - part A,

- Pyramid b: half of the pyramid form - part B,

- Cylinder a: half of the cylinder form - part A,

- Cylinder b: half of the cylinder form - part B,

- Cuboid a: half of the cuboid form - part A,

- Cuboid b: half of the cuboid form - part B,

- Cube a: half of the cube form - part A,

- Cube b: half of the cube form - part B,

- Cone a: half of the cone form - part A,

- Cone b: half of the cone form - part B,

- 1 hemisphere a: half of the hemisphere form - part A,

- 1 hemisphere b: half of the hemisphere form - part B.

 

Files with a set of solid fiures (so-called plates):

Solid figures forms - set: the set of all models.

 

Technical data

Model size (XYZ): a plate with all elements ( “Animal cell organelles: plate” file) - 133 x 170 x 50 mm / single mold - 53 x 56 x 50 mm.

Printing time: set 1 day 4 h 2 min / single form - from 4 h 46 min to 4 h 56 min.

Filament quantity: 562 g for all elements / separate element - 100 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

After printing, the models should be folded by firmly pressing on the hinges.

 

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

See more
4,0
Based on 1 reviews
Rating distribution
5
0
4
1
3
0
2
0
1
0
Users missing
SP2Wlsc
24.03.2022