Ear anatomy - hearing experience: elements for SkriKit

5,0 (1 reviews)
Download 65 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

Opis modelu

Zestaw zawiera 6 modeli symbolizujących elementy anatomiczne biorące udział w powstawaniu wrażeń słuchowych. Jest on przeznaczony do stworzenia przestrzennej makiety opartej na konstrukcji z zestawu Skrikit - wszystkie modele posiadają elementy montażowe umożliwiające przymocowanie ich do płytek z zestawu. Do jej stworzenia konieczne jest posiadanie zestawu SkriKit, stanowiącego element laboratorium edukacyjnego SkriLab, lub wydrukowanie niezbędnych elementów inżynieryjnych z zakładki “Skriparts” na Skrimarkecie: https://skrimarket.com/skriparts

Zestaw będzie szczególnie przydatny na zajęciach z biologii i przyrody.

Jeśli szukasz inspiracji na lekcję z wykorzystaniem tego modelu, sprawdź nasze propozycje na Skriware Academy: Lekcja “Powstawanie wrażeń słuchowych”: https://academy.skriware.com/lesson/95.

 

Elementy modelu

Zestaw składa się z 6 plików. Pliki w zestawie zostały przygotowane tak, by poszczególne modele mogły zostać wydrukowane pojedynczo lub w ramach jednego wydruku.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi elementami:

- Ear: model małżowiny usznej,

- Eardrum frame: model ramki błony bębenkowej,

- Eardrum membrane (TPU): model symbolizujący błonę bębenkową,

- Auditory ossicles: model kosteczek słuchowych,

- Cochlea: model ślimaka,

- Brain: model symbolizujący mózg.

 

Pliki z zestawami kilku elementów:

- Ear anatomy - set (without Eardrum membrane): zestaw wszystkich modeli oprócz błony bębenkowej.

 

UWAGA: Możesz pominąć wydruk modelu “Eardrum membrane (TPU)”, jeśli nie posiadasz filamentu TPU. Został on stworzony, aby model był bardziej zbliżony do rzeczywistości (błona bębenkowa elastyczna), przy czym wymaga to użycia odpowiedniego tworzywa. W pełni funkcjonalną makietę możesz stworzyć wykorzystując samą ramkę symbolizującą błonę bębenkową (plik “Eardrum frame”).

 

Wizualizację i podpisy poszczególnych elementów znajdziesz w instrukcji składania modelu: [INSTRUKCJA SKŁADANIA] Model powstawania wrażeń słuchowych.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): plate ze wszystkimi elementami (plik “Set”) - 166 x 177 44 mm / pojedyncze elementy - od 39 x 39 x 1.6 mm.

Czas drukowania: set - 11 h 7 min / pojedyncze elementy - od 22 min do 7 h 16 min.

Ilość filamentu: set -  138 g / pojedyncze elementy - od 10 g do 85 g.

Rekomendowany typ filamentu: dla pliku “Eardrum inside TPU” - SkriTPU / TPU; dla pozostałych plików: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Wydruk modelu rekomendujemy tylko użytkownikom laboratorium edukacyjnego SkriLab posiadającym zestawy SkriKit. Przy ich użyciu możesz stworzyć przestrzenną makietę powstawania wrażeń słuchowych (Auditory sensations.png). Jeśli chcesz dowiedzieć się jak ją skonstruować i wykorzystać podczas zajęć, sprawdź naszą lekcję “Powstawanie wrażeń słuchowych” na Skriware Academy: https://academy.skriware.com/lesson/95

 

***

 

Model description

The set includes 6 models symbolizing the anatomical elements involved in the formation of auditory sensations. It is designed to create a spatial mock-up based on the structure from the Skrikit set - all models have mounting elements that allow them to be attached to the tiles from the set. To create it, it is necessary to have a SkriKit set, which is a part of the SkriLab educational laboratory, or to print the necessary engineering elements from the "Skriparts" tab at Skrimarket: https://skrimarket.com/skriparts.

The kit will be especially useful during classes in biology and nature.

If you would like to get ideas and inspiration about using these models during your lessons please check out our Skriware Academy suggestions: “The formation of Hearing” Lesson: https://academy.skriware.com/lesson/95.

 

Model elements

The set consists of 6 files. The files in the set have been prepared so that individual models could be printed individually or as a part of one printout.

 

Among the files to be printed you will find:

Single item files:

- Ear: an auricle model,

- Eardrum frame: a model of the eardrum,

- Eardrum membrane (TPU): a model symbolizing the eardrum,

- Auditory ossicles: an auditory ossicles model,

- Cochlea: a Cochlea model,

- Brain: a model that depicts the brain.

 

Files with sets of several elements:

- Ear anatomy - set (without Eardrum membrane): a set of all models except for the eardrum.

 

NOTE: You can skip printing the “Eardrum membrane (TPU)” model if you don't have TPU filament. It was created to make the model more realistic (elastic eardrum), but it requires the use of an appropriate material. You can create a fully functional mock-up using only the frame symbolizing the eardrum ("Eardrum frame" file).

 

Visualization and description of separate elements can be found in the instructions for assembling the model: [ASSEMBLY MANUAL] Formation of auditory sensations

 

Technical data

Model size(XYZ): a plate with all elements ("Set" file) - 66 x 177 44 mm / individual elements - 39 x 39 x 1.6 mm.

Printing time: set - 11 h 7 min / individual elements - from 22 min to 7 h 16 min.

The amount of filament: set - 138 g / individual elements - from 10 g to 85 g.

Recommended filament type: for the file “Eardrum inside TPU” - SkriTPU / TPU; for other files: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

We recommend printing the model only to users of the SkriLab educational laboratory with SkriKits. With their use, you can create a spatial mock-up of the hearing process (Auditory sensations.png). If you want to learn how to construct it and use it in your class, check out our lesson, “The formation of Hearing” at Skriware Academy: https://academy.skriware.com/lesson/95.

 

Before printing, please change the print orientation of the “Eardrum inside TPU” and “Eardrum frame” files to flat.

 

 

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

See more
5,0
Based on 1 reviews
Rating distribution
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
Klu
Natalia2
24.03.2022