Blood types

0,0 (0 reviews)
Download 23 (prints)
×
Color:
Blood types

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Zestaw elementów symbolizujących antygeny grupy krwi oraz przeciwciała dla antygenów. Modele zostały zaprojektowane tak, aby ułatwić uczniom zrozumienie sposobu określania grup krwi.

Zestaw będzie szczególnie przydatny na zajęciach z biologii.

 

Elementy modelu

Zestaw składa się z 6 modeli. Pliki w zestawie zostały przygotowane tak, by poszczególne modele mogły zostać wydrukowane pojedynczo lub w ramach jednego wydruku.

 

Jeżeli chcesz wydrukować więcej kopii wybranego elementu możesz skorzystać z multiplikatora w slicerze (funkcja "multiply model"). Za pomocą przycisków "+" i "-" ustaw pożądaną ilość modeli, a slicer automatycznie ułoży je na blacie.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi elementami:

- 0: żeton z napisem “0” symbolizujący grupę krwi 0,

- AB: żeton z napisem “AB” symbolizujący grupę krwi AB,

- A: żeton z napisem “A” symbolizujący grupę krwi A,

- B: żeton z napisem “B” symbolizujący grupę krwi B,

- Anty-A: podłużny element z napisem “anty-A” symbolizujący przeciwciała anty-A,

- Anty-B: podłużny element z napisem “anty-B” symbolizujący przeciwciała anty-B.

 

Pliki z zestawami elementów - tzw. plate’y:

- Blood types - set: zestaw pojedynczych żetonów grup krwii “AB”, “A”, 7 “B”, “0” oraz  “Anty-A” i “Anty-B”.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): plate ze wszystkimi elementami (plik “Set”) - 66 x 92 x 5 mm / pojedyncze elementy - od 30 x 10 x 5 mm do 40 x 39.66 x 5 mm.

Czas drukowania: set - 1 h 29 min / pojedyncze elementy - od 9 do 20 min.

Ilość filamentu: set - 23 g / pojedyncze - od 3 do 5 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Niektóre elementy modelu są bardzo małe, dlatego uważaj przy ściąganiu ich z blatu roboczego drukarki 3D. 

 

***

 

Model description

A set of elements symbolizing blood group antigens and antibodies for antigens. The models are designed to help students understand how blood types are determined.

The kit will be especially useful during classes in biology.

 

Model elements

The set consists of 6 models. The files in the set have been prepared in such a way as to be printed separately or as a part of one printout.

If you want to print more copies of the selected item, you can use the multiplier in the slicer ("multiply model" function). Use the "+" and "-" buttons to set the desired number of models and the slicer will automatically place them on the worktop.

 

Among the files to be printed you will find:

Single item files:

- 0: a token with the "0" inscription symbolizing blood group 0,

- AB: a token with the "AB" inscription symbolizing the AB blood group,

- A: a token with the "A" inscription symbolizing the A blood type,

- B: a token with the "B" inscription symbolizing blood group B,

- Anti-A: an oblong element with the "anti-A" inscription symbolizing anti-A antibodies,

- Anti-B: an oblong element with the "anti-B" inscription symbolizing anti-B antibodies.

 

Files with sets of elements - the so-called plates:

Blood types - set: a set of “AB”, “A”, 7 “B”, “0” blood type tokens and  “Anti-A” and “Anti-B” tokens, 7 for each.

 

Technical data

Model size (XYZ): a plate with all elements ("Set" file) -  66 x 92 x 5 mm / individual elements - from 30 x 10 x 5 mm to 40 x 39.66 x 5 mm.

Printing time: set - 1 h 29 min / individual elements - from 9 to 20 min.

The amount of filament: set - 23 g / single - from 3 to 5 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

Some elements of the model are very small, so be careful when removing them from the 3D printer's worktop.

 

 

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.