Building kit

0,0 (0 reviews)
Download 3 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

Opis modelu

Zestaw elementów umożliwiający samodzielne skonstruowanie budynku. W jego skład wchodzą: drzwi, okno, komin, fundamenty oraz dachówki. 

Do jego stworzenia konieczne jest posiadanie przynajmniej jednego zestawu konstrukcyjnego SkriKit, który jest kompatybilny z przygotowanymi modelami.

Zestaw będzie szczególnie przydatny na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej i techniki.

 

Elementy modelu

Pliki w zestawie zostały przygotowane tak, by poszczególne modele mogły zostać wydrukowane pojedynczo lub w ramach grupowych wydruków.

 

Jeżeli chcesz wydrukować więcej kopii wybranego elementu, możesz skorzystać z multiplikatora w slicerze (funkcja "multiply model"). Za pomocą przycisków "+" i "-" ustaw pożądaną ilość modeli, a slicer automatycznie ułoży je na blacie.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi elementami:

- Window frame: framuga okna,

- Window A: okno (część A),

- Window B: okno (część B),

- Door - drzwi,

- Door frame: framuga drzwi,

- Two-segment tile A: pojedyncza dachówka (wersja A),

- Two-segment tile B: pojedyncza dachówka (wersja B),

- Three-segment foundation: potrójny fundament,

- One-segment foundation: pojedynczy fundament,

- One-segment tile: pojedyncza dachówka,

- Corner foundation: róg fundamentu,

- Chimney - komin.

 

Pliki z zestawami - tzw. plate’y:

- Foundation - set: zestaw fundamentów,

- Window - set: zestaw do zbudowania okna,

- Tiles - set - zestaw dachówek,

- Door - set: zestaw do zbudowania drzwi,

- Window and door: zestaw.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): duży dom po złożeniu - 180 x 93 x 170 mm.

Czas drukowania: wszystkie elementy potrzebne do złożenia domu - 31 h 41 min.

Ilość filamentu: zestawy wszystkich elementów - 470 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Instrukcję budowy przy użyciu wydrukowanych modeli oraz klocków konstrukcyjnych SkriKit znajdziesz na Skriware Academy: [MATERIAŁ DODATKOWY 2] Architektura wokół nas - cz. 2: Poznajemy budynki.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Uczniowie mogą konstruować domy według własnego pomysłu lub oprzeć się na naszej propozycji.

 

***

Model description

A set of elements that allows the construction of a building. It includes: a door, a window, a chimney, foundations and tiles.

To create it, it is necessary to have at least one SkriKit construction kit, which is compatible with the prepared models.

The kit will be especially useful during early childhood education and technology classes.

 

Model elements

The files in the set have been prepared so that models can be printed individually or as part of group printouts.

If you want to print more copies of the selected item, you can use the multiplier in the slicer ("multiply model" function). Use the "+" and "-" buttons to set the number of models and the slicer will automatically place them on the table.

 

Among the files to be printed you will find:

Single item files:

- Window frame: window frame,

- Window A: window (part A),

- Window B: window (part B),

- Door - door,

- Door frame: door jamb,

- Two-segment tile A: single tile (version A),

- Two-segment tile B: single tile (version B),

- Three-segment foundation: triple foundation,

- One-segment foundation: single foundation,

- One-segment tile: single tile,

- Corner foundation: corner of the foundation,

- Chimney - chimney.

 

Files with sets - the so-called plates:

- Foundation - set: set of foundations,

- Window - set: set to build a window,

- Tiles - set - a set of tiles,

- Door - set: a set to build a door,

- Window and door: set.

 

Technical data

Model dimensions (XYZ): large house when folded - 180 x 93 x 170 mm.

Printing time: all elements needed to assemble a house - 31 h 41 min.

Filament quantity: sets of all elements - 470 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

Building instructions using printed models and SkriKit building blocks can be found on Skriware Academy: [ADDITIONAL MATERIAL 2] Architecture around us - part 2: Learning about buildings.

If you want to learn more or recall information about 3D printing, check out our teacher training materials available on Skriware Academy: 3D Printing E-courses

 

Additional information

Students can construct houses according to their own ideas or build the recommended one.

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.