Water rocket

5,0 (1 reviews)
Download 96 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Zestaw elementów do budowy wyrzutni rakiety wodnej. Model umożliwia praktyczne omówienie Trzeciej Zasady Dynamiki Newtona.

Uwaga: Do stworzenia konstrukcji pełnej rakiety potrzebne są dodatkowo: butelka po napoju 1,7L, balon, pompka do roweru z wężykiem, dętka rowerowa, nożyczki, klucz do dokręcenia konstrukcji i kombinerki.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z fizyki.

 

Elementy modelu

Model składa się z 12 elementów, które po wydrukowaniu należy połączyć. Pliki w zestawie zostały przygotowane tak, by poszczególne modele mogły zostać wydrukowane pojedynczo lub w ramach jednego wydruku.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

- Water rocket - set: zestaw wszystkich elementów niezbędnych do skonstruowania rakiety,

- Foot: noga wyrzutni,

- Bottle plug: zatyczka rakiety,

- Launch base: gniazdo wyrzutni,

- Valve support: wspornik zaworu,

- Plug tightener: śruba zaciskowa,

- Pattern 1: wzornik do wycięcia uszczelki A,

- Pattner 2: wzornik do wycięcia uszczelki B.

 

Wizualizację i podpisy poszczególnych elementów znajdziesz w instrukcji składania modelu: [INSTRUKCJA SKŁADANIA] Rakieta wodna

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): pojedyncza forma - 132 x 123 x 108 mm.

Czas drukowania: plate - 18h 46 min.

Ilość filamentu: 322 g dla wszystkich elementów.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Film z wykorzystania rakiety znajdziesz pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=bmMrKEUBk2M

 

Jeżeli chcesz zwiększyć częstotliwość startów rakiet, nie drukując dla każdej grupy uczniów całego zestawu, wydrukuj dodatkowo sam “bottle plug”. Mając kilka butelek i balonów możecie w tym samym czasie skonstruować kilka rakiet, a następnie zamontować je po kolei na wyrzutni.

 

***

 

Model description

A set of elements for building a water rocket launcher. The model enables a practical discussion of Newton's Third Law of Dynamics.

Note: To create a full rocket structure, you will additionally need: a 1.7L drink bottle, a balloon, a bicycle pump with a hose, a bicycle inner tube, scissors, a wrench to tighten the structure and pliers.

The model will be especially useful in physics classes.

 

Model elements

The model consists of 12 elements that must be joined after printing. The files in the set have been prepared so that individual models could be printed individually or as part of one printout.

 

Among the files to be printed you will find:

- Water rocket - set: a set of all the elements necessary to construct a rocket,

- Foot: launcher foot,

- Bottle plug: rocket cap,

- Launch base: launcher socket,

- Valve support: valve bracket,

- Plug tightener: clamp screw,

- Pattern 1: template for cutting out the A seal,

- Pattner 2: template for cutting out the B seal.

 

Visualization and signatures of individual elements can be found in the model assembly instructions: [ASSEMBLY MANUAL] Water rocket

 

Technical data:

Model size (XYZ): single mold - 132 x 123 x 108 mm.

Printing time: plate - 18h 46 min.

Filament quantity: 322 g for all elements.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information:

A video on the use of the rocket can be found at the link: https://www.youtube.com/watch?v=bmMrKEUBk2M

 

If you want to increase the frequency of rocket launches, without printing the whole set for each group of students, also print the bottle plug itself. With several bottles and balloons, you can construct several rockets at the same time and then mount them one by one on the launcher.

 

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

See more
5,0
Based on 1 reviews
Rating distribution
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
Users missing
Sp6Soch
12.09.2022