Planets of the Solar System

5,0 (1 reviews)
Download 71 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

Opis modelu

Zestaw elementów do budowy przestrzennej makiety Układu Słonecznego. Zestaw składa się z modeli poszczególnych ciał niebieskich oraz dwuelementowych podstawek do ich ustawiania w pionie. Modele zostały przygotowane tak, by zachowane zostały relacje wielkości pomiędzy wszystkimi planetami oraz Słońcem (z tego powodu Słońce reprezentowane jest przez wycinek koła) oraz by mogły one zostać rozmieszczone na biurku szkolnym z zachowaniem relacji odległości pomiędzy planetami (z tego powodu modele Merkurego, Wenus, Ziemi oraz Marsa zostały zgrupowane).

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z geografii, edukacji wczesnoszkolnej, fizyki i przyrody.

 

Jeśli szukasz inspiracji na lekcję z wykorzystaniem tego modelu, sprawdź nasze propozycje na Skriware Academy: Lekcja “Poznajemy Układ Słoneczny”: https://academy.skriware.com/lesson/62

 

Elementy modelu

Cały zestaw składa się z 28 modeli umożliwiających zbudowanie 5 stojaków z planetami i 1 stojaka ze Słońcem. Pliki dla każdego z ciał niebieskich zostały przygotowane tak, by możliwe było wydrukowanie osobno elementów do złożenia planety oraz elementów do stworzenia stojaka. Dodatkowo dostępne są pliki umożliwiające drukowanie wszystkich elementów dla poszczególnych ciał niebieskich w ramach 1 wydruku. 

 

UWAGA: ze względu na wymiary pliki dla modelu Saturna oraz modelu Merkurego, Wenus, Ziemi i Marsa zostały przygotowane w inny sposób. Szczegółowy opis wszystkich plików znajdziesz poniżej.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z elementami w rozbiciu na ciała niebieskie i stojaki:

- Neptun - planet: 3 elementy do złożenia Neptuna - górną i dolną połowę planety oraz gwint do ich skręcenia,

- Neptun - stand:  2 elementy do złożenia stojaka - nóżka z napisem Neptun oraz podstawa,

- Uranus - planet: 3 elementy do złożenia Urana - górną i dolną połowę planety oraz gwint do ich skręcenia,

- Uranus - stand:  2 elementy do złożenia stojaka - nóżka z napisem Uranus oraz podstawa,

- Sun: element reprezentujący wycinek Słońca,

- Sun - stand:  2 elementy do złożenia stojaka Słońca - nóżka oraz podstawa,

- MVEM - planets: 3 elementy do złożenia modelu Merkurego, Wenus, Ziemi i Marsa - element do umieszczenia modeli Merkurego, Wenus, Ziemi oraz Marsa na nóżce, ze zintegrowanymi modelami symbolizującymi Merkurego oraz Marsa, model Wenus, model Ziemi,

- MVEM - stand: 2 elementy do złożenia stojaka - nóżka z napisami Mercury, Venus, Earth i Mars oraz podstawa,

- Saturn - planet 1: górna część obejmująca połowę planety z pierścieniem,

- Saturn - planet 2: dolna połowa planety oraz gwint do ich skręcenia,

- Saturn - stand:  2 elementy do złożenia stojaka - nóżka z napisem Saturn oraz podstawa,

- Jupiter - planet: elementy do złożenia modelu Jowisza - górna  i dolna połowa modelu Jowisza oraz gwint do skręcenia obydwu połówek modelu,

- Jupiter - stand:  2 elementy do złożenia stojaka - nóżka z napisem Jupiter oraz podstawa.

 

Pliki z pełnymi zestawami dla każdego z ciał niebieskich:

- Neptun - plate: wszystkie 5 elementów do stworzenia modelu Neptuna na stojaku,

- Saturn - plate 1: dolna połowa Saturna z nóżką i podstawką,

- Saturn - plate 2: górna połowa Saturna z pierścieniem,

- Uranus - plate: wszystkie 5 elementów do stworzenia modelu Urana na stojaku,

- MVEM - plate: wszystkie 5 elementów do stworzenia modelu Merkurego, Wenus, Ziemi oraz Marsa na pojedynczym stojaku,

- Sun - plate: wszystkie 3 elementy do stworzenia modelu Słońca na stojaku,

- Jupiter - set: wszystkie 5 elementów do stworzenia modelu Jowisza na stojaku.

 

Wizualizację i podpisy poszczególnych elementów znajdziesz w instrukcji składania modelu: [INSTRUKCJA SKŁADANIA] Planety Układu Słonecznego

 

Dane techniczne

Wymiary modeli (XYZ): ciała niebieskie na stojakach - od  126.89 x 130.49 x 14 mm do 192.96 x 191.97 x 56 mm / modele ciał niebieskich - od 9.99 x 66.04 x 14 mm do 192.96 x 191.97 x 56 mm.

Czas drukowania: plate - 3h 18 min do 29 h 3 min / wszystkie elementy - 2 dni 2 h 58 min.

Ilość filamentu: 859 g dla wszystkich elementów.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Zestaw został przygotowany na potrzeby lekcji  “Poznajemy Układ Słoneczny” na Skriware Academy (https://academy.skriware.com/lesson/62), w której istotne jest zachowanie relacji wielkości pomiędzy wszystkimi ciałami niebieskimi oraz relacji dzielących ich odległości. Z tego powodu model Słońca reprezentowany jest przez wycinek kuli, a modele Merkurego, Wenus, Ziemi oraz Marsa zostały zgrupowane. Jeśli zachowanie skali nie jest dla Ciebie kluczowe, wówczas możesz skorzystać z innego modelu Układu Słonecznego - na przykład: Układ Słoneczny

 

Jeśli chcesz pomalować wydrukowany model, rekomendujemy użycie podkładu oraz farb akrylowych.


***

Model description

A set of elements for the construction of a spatial mock-up of the Solar System. The set consists of models of individual celestial bodies and two-element stands for placing them vertically. The models have been prepared so that the size relations between all planets and the Sun were preserved (for this reason the Sun is represented by a segment of a sphere) and that they could be placed on the school desk while maintaining the distance relationship between the planets (for this reason the models of Mercury, Venus, Earth and Mars were grouped).

The model will be especially useful in geography, early childhood education, physics and nature classes.

 

If you would like to get ideas and inspiration about using these models during your lessons please check out our Skriware Academy suggestions: “Explore the solar system” lesson: https://academy.skriware.com/lesson/62.

 

Model elements

The whole set consists of 28 models that allow you to build 5 planet stands and 1 Sun stand. The files in the set have been prepared in such a way as to be printed separately -  the elements for the assembly of the planet stand and the elements for the stand itself. Additionally, there are printing files which enable the printing of all elements for individual celestial bodies within 1 printout.

 

NOTE: due to the dimensions, the files for the Saturn model as well as for the Mercury, Venus, Earth and Mars models have been prepared in a different way. A detailed description of all files can be found below.

 

Among the files to be printed you will find:

Files with elements broken down into celestial bodies and stands:

- Neptune - planet: 3 elements to assemble Neptune - the upper and lower half of the planet and the thread to assemble them,

- Neptun - stand: 2 elements to assemble the stand - a handle with the “Neptun” inscription and a base,

- Uranus - planet: 3 elements to assemble Uranus - the upper and lower half of the planet and the thread to assemble them,

- Uranus - stand: 2 elements to assemble the stand - a handle with the “Uranus” inscription  and a base,

- the Sun: an element representing a segment of the Sun,

- the Sun - stand: 2 elements to assemble the Sun stand - a handle and a base,

- MVEM - planets: 3 elements for assembling a model of Mercury, Venus, Earth and Mars - an element for placing Mercury, Venus, Earth and Mars models on the handle with integrated models symbolizing Mercury, Mars, Venus, and, Earth,

- MVEM - stand: 2 elements to assemble the stand - a handle with “Mercury”, “Venus”, “Earth”, “Mars” inscriptions and the base,

- Saturn - planet 1: the upper half of the planet with a ring,

- Saturn - planet 2: the lower half of the planet and the thread for their assembling,

- Saturn - stand: 2 elements to assemble the stand - a handle with the Saturn inscription and a base,

- Jupiter - planet: elements for assembling the Jupiter model - the upper and lower half of the Jupiter model and the thread for assembling both halves of the model,

- Jupiter - stand: 2 elements for assembling the stand - a leg with the “Jupiter” inscription and a base.

 

Files with full sets for each of the celestial bodies:

- Neptun - plate: all 5 elements to create a Neptune model on a rack,

- Saturn - plate 1: bottom half of Saturn with a handle and a stand,

- Saturn - plate 2: upper half of Saturn with a ring,

- Uranus - plate: all 5 elements to create a Uranus model on a rack,

- MVEM - plate: all 5 elements to create a model of Mercury, Venus, Earth and Mars on a single stand,

- the Sun - plate: all 3 elements to create a model of the Sun on a stand,

- Jupiter - set: all 5 elements to create a model of Jupiter on a stand.

 

Visualization and descriptions of individual elements can be found in the model assembly instructions: [ASSEMBLY MANUAL] Planets of the Solar System

 

Technical data

Sizeof models (XYZ): celestial bodies on stands - from 126.89 x 130.49 x 14 mm to 192.96 x 191.97 x 56 mm / celestial body models - from 9.99 x 66.04 x 14 mm to 192.96 x 191.97 x 56 mm.

Printing time: plate - 3h 18 min to 29 h 3 min / all elements - 2 days 2 h 58 min.

Filament quantity: 859 g for all elements.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

The kit was prepared for the lesson "Explore the Solar System" at Skriware Academy (https://academy.skriware.com/lesson/62), where it is important to maintain the size scale between all celestial bodies and their distance scale. For this reason, the model of the Sun is represented by a segment of the sphere, and the models of Mercury, Venus, Earth, and Mars have been grouped.

 

If keeping the scale is not crucial for you, then you can use a different model of the Solar System - for example: Solar system

 

If you want to paint the printed model, we recommend using a primer and acrylic paints.

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

See more
5,0
Based on 1 reviews
Rating distribution
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
Users missing
SP2Wlsc
24.03.2022