Molecule building kit

5,0 (1 reviews)
Download 148 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Zestaw modeli obejmujący elementy do budowy różnych cząsteczek. Składa się z 5 rodzajów kulek symbolizujących atomy pierwiastków o różnej wartościowości oraz łączników symbolizujących wiązania.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z chemii, fizyki, biologii i przyrody.

Jeśli szukasz inspiracji na lekcję z wykorzystaniem tego modelu, sprawdź nasze propozycje na Skriware Academy: Lekcja “Wzory i nazwy kwasów nieorganicznych”: https://academy.skriware.com/lesson/57, lLekcja “Wzory i nazwy wodorotlenków”: https://academy.skriware.com/lesson/58.

 

Elementy modelu

Zestaw składa się z 6 modeli. Pliki w zestawie zostały przygotowane tak, by poszczególne modele mogły być wydrukowane pojedynczo lub w ramach grupowego wydruku.

 

Jeżeli chcesz wydrukować więcej kopii wybranego elementu możesz skorzystać z multiplikatora w slicerze (funkcja "multiply model"). Za pomocą przycisków "+" i "-" ustaw pożądaną ilość modeli, a slicer automatycznie ułoży je na blacie.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi elementami:

- Molecule 1 Bond: kulka z jednym otworem symbolizująca atom o wartościowości I,

- Molecule 3 bonds: kulka z trzema otworami symbolizująca atom o wartościowości III,

- Molecule 4 bonds: kulka z czterema otworami symbolizująca atom o wartościowości IV,

- Molecule 2 line bonds: kulka z dwoma otworami symbolizująca atom o wartościowości II,

- Molecule 2 angled bonds: kulka z dwoma otworami ustawionymi pod kątem prostym symbolizująca atom o wartościowości II, tworzący związki o budowie kątowej,

- Atomic bond TPU: łącznik symbolizujący wiązanie jonowe,

 

Plik z zestawem kilku elementów:

- 5 Molecule types - set: zestaw pojedynczych kulek z jednym, dwoma, trzema i czterema otworami.

 

UWAGA: Do wydruku modelu “Atomic bond TPU” potrzebny jest filament TPU. W przypadku nieposiadania odpowiedniego filamentu proponujemy wydruk innego modelu: https://skrimarket.com/education/atoms-and-chemical-bonds-building-kit.

 

Wizualizację i podpisy poszczególnych elementów znajdziesz w instrukcji składania modelu: [WIZUALIZACJA] Cząsteczka: zestaw do budowy.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): zestaw ze wszystkimi elementami (plik “5 Molecule types - set”) - 44 x 70 x 20 mm / pojedyncze elementy - od 40 x 6 x 6 mm do 21.59 x 21.99 x 20 mm.

Czas drukowania: zestaw - 1 h 51 min / pojedyncze elementy - łącznik - 11 min; kulki - od 21 do 24 min.

Ilość filamentu: zestaw - 370 g / łącznik - 2 g / pojedyncze kulki - od 4 do 5 g.

Rekomendowany typ filamentu dla pliku “Atomic bond TPU”: SkriTPU / TPU; dla pozostałych elementów: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Niektóre elementy modelu są bardzo małe, dlatego uważaj przy ściąganiu ich z blatu roboczego drukarki 3D oraz podczas usuwania supportu.

 

***

 

Model description

A model kit with components for building a variety of molecules. It consists of 5 types of spheres symbolizing the atoms of elements with different valences and connectors symbolizing bonds.

The model will be especially useful in chemistry, physics, biology and science.

If you would like to get ideas and inspiration about using these models during your lessons please check out our Skriware Academy suggestions: “Formulas and names of inorganic acids” lesson: https://academy.skriware.com/lesson/57,

“The formulas and names of hydroxides” lesson: https://academy.skriware.com/lesson/58.

 

Model elements

The set consists of 6 models. The files in the set have been prepared in such a way as to be printed separately or as a part of one printout.

 

If you want to print more copies of the selected item, you can use the multiplier in the slicer ("multiply model" function). Use the "+" and "-" buttons to set the desired number of models and the slicer will automatically place them on the worktop.

 

Among the files to be printed you will find:

Single item files:

- Molecule 1 Bond: a ball with one hole symbolizing an atom with valence I,

- Molecule 2 angled bonds: a ball with two holes arranged at right angles, symbolizing the atom with valence II, creating compounds with an angular structure,

- Molecule 2 line bonds: a ball with two holes symbolizing the atom with valence II,

- Molecule 3 bonds: a ball with three holes symbolizing the atom with valence III,

- Molecule 4 bonds: a ball with four holes symbolizing the atom with valence IV,

- Atomic bond TPU: Atomic bond TPU: a connector symbolizing an ionic bond.

 

File with sets of several elements:

- 5 Molecule types - set: a whole set of balls.

 

NOTE: In order to print the “Atomic bond TPU” model the TPU filament is needed. If you do not have the appropriate filament, we suggest printing another model: https://skrimarket.com/education/atoms-and-chemical-bonds-building-kit.

 

Visualization and description of separate elements can be found in the instructions for assembling the model:[VISUALIZATION] Molecule building kit

 

Technical data

Model size (XYZ): plate with all elements ("4 Molecule types - set" file) - 184 x 190 x 20 mm / individual elements - from 40 x 6 x 6 mm to 21.59 x 21.99 x 20 mm.

Printing time: plate - xxx min / single elements - connector - 11 min; balls from 21 to 24 min.

Filament quantity: connector 2 g / all 22 g beads / individual beads from 4 to 5 g.

Recommended filament type for the "Atomic bond TPU" file: SkriTPU / TPU; for other elements: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

Some elements of the model are very small, so be careful when removing them from the 3D printer's worktop and when removing the support. 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

See more
5,0
Based on 1 reviews
Rating distribution
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
Users missing
Sp6Soch
12.09.2022