Human upper limb bones

0,0 (0 reviews)
Download 63 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

Opis modelu
Zestaw modeli przedstawiający kości składające się na ludzką kończynę górną z zachowaniem skali. Składa się z 31 elementów do złożenia. Niektóre kości zostały podzielone na części, aby umożliwić ich łatwiejszy wydruk. Możliwy jest także wydruk kości dłoni w dwóch wariantach, jako oddzielne kości i scalony model.
Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z biologii i przyrody.

Elementy modelu

W plikach do druku znajdziesz 33 elementy potrzebnych do złożenia modelu. Pliki zostały przygotowane tak, by poszczególne modele mogły zostać wydrukowane oddzielnie lub w ramach jednego wydruku.

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi elementami:

- Left scapula artic: lewa łopatka,

- Left radius ulna artic: lewa kości promieniowa i łokciowa,

- Left phalanges: paliczki lewej dłoni,

- Left metacarpals: kości śródręcza lewej ręki,

- Left humerus artic: lewa kość ramienna,

- Left clavicle artic: lewy obojczyk,

- Left carpus: kości lewego nadgarstka,

- Hand with connected bones: połączone kości dłoni.

Plik z zestawem kilku elementów:

- Plate 1: zestaw składający się z kości ramiennej, łopatki i obojczyka do wydruku,

- Plate 2: zestaw składający się z kości dłoni oraz kości promieniowa i łokciowa do wydruku,

- Plate 2 with connected bones: zestaw połączonych kości dłoni oraz kości promieniowa i łokciowa do wydruku.

 

Instrukcję składania modelu znajdziesz tu: [WIZUALIZACJA] Kości ludzkiej kończyny górnej

 

Dane techniczne

Wymiary modelu po złożeniu (XYZ): 500 x 100 x 110 mm.

Czas drukowania: Plate 1: 8 h 20 min / Plate 2: 6 h 9 min / Plate 2 with connected bones: 7 h 15 min

Ilość filamentu: plate 1 i plate 2 - 260 g / plate 1 i plate 2 with connected bones - 225g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Do złożenia modelu potrzebny będzie drucik.

 

***

 

Model description

Model set depicting the bones that make up the human upper limb to scale. It consists of 31 pieces to assemble. Some of the bones have been subdivided to allow for easier printing. It is also possible to print the bones of the hand in two variants, as separate bones and as an integrated model.

The model will be particularly useful in biology and nature classes.

 

Model elements

In the print files you will find the 33 components needed to assemble the model. The files have been prepared so that the individual models can be printed separately or as a single print.

 

Among the files to be printed you will find:

Single item files:

- Left scapula artic,

- Left radius ulna artic,

- Left phalanges,

- Left metacarpals,

- Left humerus artic,

- Left clavicle artic,

- Left carpus,

- Hand with connected bones.

 

Files with sets of several elements:

- Plate 1: set consisting of the humerus, scapula and clavicle bones to be printed,

- Plate 2: set consisting of the hand bones and the radius and elbow bones to be printed,

- Plate 2 with connected bones: a set of connected hand bones, radius and elbow bones for printing.

 

You will find model assembly instruction here: [VISUALISTION] Human upper limb bones

 

Technical data

Model size after assembling (XYZ): 500 x 100 x 110 mm.

Printing time: Plate 1: 8 h 20 min / Plate 2: 6 h 9 min / Plate 2 with connected bones: 7 h 15 min

Filament quantity: Plate 1 and plate 2 - 260 g / plate 1 and plate 2 with connected bones - 225g,

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

You will need a flexible filament to assemble the model.

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.