Ear anatomy building kit

5,0 (1 reviews)
Download 37 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Zestaw elementów do stworzenia modelu budowy ludzkiego ucha. Wśród nich znajduje się 6 modeli przedstawiających elementy anatomiczne ucha (małżowina uszna, przewód słuchowy, błona bębenkowa, kosteczki słuchowe, ślimak, nerw słuchowy) oraz zestaw podstawek i ramek umożliwiających złożenie przestrzennej makiety.

Do stworzenia makiety potrzebne są dodatkowo: klej, kawałek sznurka, tasiemki lub drucika, co najmniej 2 małe śrubki i śrubokręt.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z biologii.

 

Jeśli szukasz inspiracji na lekcję z wykorzystaniem tego modelu, sprawdź nasze propozycje na Skriware Academy:

Lekcja “Budowa ucha”: https://academy.skriware.com/lesson/93.

 

Elementy modelu

Zestaw obejmuje 14 modeli do złożenia. Pliki w zestawie zostały przygotowane tak, by poszczególne elementy mogły zostać wydrukowane pojedynczo lub w ramach dwóch wydruków.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi elementami:

- Auditory nerve: model nerwu słuchowego,

- Base frame: ramka montowana na element bazowy rozdzielająca przestrzenie na poszczególne modele elementów ucha,

- Base: element bazowy z nazwami poszczególnych elementów ucha,

- Cochlea support: podpórka pod model ślimaka,

- Cochlea: model ślimaka,

- Ear Canal: model przewodu słuchowego,

- Ear: model małżowiny usznej,

- Eardrum membrane ring: pierścień symbolizujący błonę bębenkową,

- Left frame: lewa część stelaża modelu,

- Ossicles clip: klips do montowania kosteczek słuchowych,

- Ossicles support beam: poprzeczka do zawieszenia kosteczek słuchowych,

- Ossicles: model kosteczek słuchowych,

- Rear beam: tylna poprzeczka stelaża,

- Right frame: prawa część stelaża.

 

Pliki z zestawami kilku elementów:

- 1 Part of whole set: pierwsza część zestawu elementów: ramki, poprzeczka, klips, ramka bębenka, baza, podpórka pod element ślimaka i nerwu słuchowego,

- 2 Part of whole set: druga część zestawu elementów: boczna podpora, małżowina uszna, nerw słuchowy, ślimak, kosteczki słuchowe, przewód słuchowy.

 

Wizualizację i podpisy poszczególnych elementów znajdziesz w instrukcji składania modelu: [INSTRUKCJA SKŁADANIA] Budowa ucha.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): model po złożeniu - 222.59 x 101.00 x 128.33 mm.

Czas drukowania: wszystkie sety - 1 dzień 16 h 9 min / pojedyncze elementy - od 5 min do 12 h 7 min.

Ilość filamentu: plate’y - 481 g / pojedyncze elementy - od 1 do 143 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy o druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Do stworzenia przestrzennej makiety niezbędne są dodatkowe materiały (klej, śrubki i sznurek). Jeśli ich nie posiadasz, możesz wydrukować jedynie poszczególne elementy budowy wewnętrznej ucha - bez podstawek umożliwiających stworzenie pełnego przestrzennego modelu. Jeśli wolisz skorzystać z materiału w ten sposób, wydrukuj wyłącznie poniższe modele:

- Auditory nerve,

- Cochlea,

- Ear Canal,

- Ear,

- Eardrum membrane ring,

- Ossicles: model kosteczek słuchowych.

 

***

 

Model description

A set of elements for creating a model of the structure of the human ear. Among them, there are 6 models showing the anatomical elements of the ear (auricle, ear canal, eardrum, ossicles, cochlea, auditory nerve) and a set of stands and frames enabling the assembly of a spatial mock-up.

To create a mock-up you will additionally need: a glue, a piece of string, a ribbon or a wire, at least 2 small screws and a screwdriver.

The model will be especially useful in biology classes.

If you would like to get ideas and inspiration about using these models during your lessons please check out our Skriware Academy suggestions: “Structure of the Ear” Lesson: https://academy.skriware.com/lesson/93.

Model elements

The set includes 14 models to be assembled. The files in the set have been prepared so that individual elements can be printed individually or as part of two printouts.

 

Among the files to be printed you will find:

Single item files:

- Auditory nerve: auditory nerve model,

- Base frame: a frame mounted on the base element separating the spaces into individual models of ear elements,

- Base: a base element with names of individual ear elements,

- Cochlea support: support elements for the cochlea model,

- Cochlea: a model of cochlea,

- Ear Canal: a model of the ear canal,

- Ear: a model of the auricle,

- Eardrum membrane ring: a ring symbolizing an eardrum,

- Left frame: the left part of the model frame,

- Ossicles clip: a clip for mounting the auditory ossicles,

- Ossicles support beam: a crossbar for hanging the ossicles,

- Ossicles: an auditory ossicles model,

- Rear beam: a rear crossbar of the frame,

- Right frame: the right part of the frame.

 

Files with sets of several elements:

- 1 Part of whole set: the first part of the set of elements: frames, a crossbar, a clip, a frame of the eardrum, a base element, support for the cochlear and auditory nerve element,

- 2 Part of the whole set: the second part of the set of elements: lateral support, auricle, auditory nerve, cochlea, ossicles, auditory canal.

 

Visualization and descriptions of individual elements can be found in the model assembly instructions: [ASSEMBLY MANUAL] Structure of the ear.

 

Technical data

Model size (XYZ): folded model - 222.59 x 101.00 x 128.33 mm.

Printing time: all sets - 1 day 16 h 9 min / individual elements - from 5 min to 12 h 7 min.

Filament quantity: plates - 481 g / individual elements - from 1 to 143 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

Additional materials (glue, screws and string) are required to create a spatial mock-up. If you do not have them, you can only print individual elements of the inner structure of the ear without the stands that allow you to create a full spatial model. If you prefer to use the material this way, print only the models below:

- Auditory nerve,

- Cochlea,

- Ear Canal,

- Ear,

- Eardrum membrane ring,

- Ossicles: a model of the auditory ossicles.

 

 

Tags:
education
biology
hearing
ear
skriware
Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

See more
5,0
Based on 1 reviews
Rating distribution
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
Klu
Natalia2
24.03.2022