Chemical dices: chemical compounds

0,0 (0 reviews)
Download 102 (prints)
×
Color:
Chemical dices chemical compounds

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Zestaw modeli obejmujący 2 ośmiościenne kostki z symbolami pierwiastków. Kostki mogą zostać wykorzystane jako narzędzie do prowadzenia gier edukacyjnych na lekcji chemii - na przykład podczas ćwiczenia wiedzy na temat tworzenia nazw związków chemicznych.

Jeśli szukasz inspiracji na lekcję z wykorzystaniem tego zestawu, sprawdź nasze propozycje na Skriware Academy: Lekcja “Jak powstają nazwy związków chemicznych”: https://academy.skriware.com/lesson/36.

 

Elementy modelu

Zestaw składa się 2 modeli. Pliki w zestawie zostały przygotowane tak, by poszczególne modele mogły być wydrukowane pojedynczo lub w ramach jednego wydruku. 

 

Jeżeli chcesz wydrukować więcej kopii wybranego elementu możesz skorzystać z multiplikatora w slicerze (funkcja "multiply model"). Za pomocą przycisków "+" i "-" ustaw pożądaną ilość modeli, a slicer automatycznie ułoży je na blacie.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z zestawami kilku elementów:

- Chemical dice 1: model ośmiościennej kostki z symbolami pierwiastków (H, N, Cl, O, Mg, P, K, S),

- Chemical dice 2: model ośmiościennej kostki z symbolami pierwiastków (Na, O, Fe, Cu, H, C, Ca, Ba).

 

Plik z zestawem kilku elementów:

- Chemical dices - set: oba modele ośmiościennej kostki z symbolami pierwiastków (H, N, Cl, O, Mg, P, K, S) oraz (Na, O, Fe, Cu, H, C, Ca, Ba).

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): plate ze wszystkimi elementami (plik “Set”) - 64 x 33 x 23 mm / pojedyncza kostka - 31.55 x 31.55 x 23.10 mm.

Czas drukowania: zestaw - 1 h 34 min / pojedyncza kostka - 53 min.

Ilość filamentu: zestaw - 27 g / pojedyncza kostka 12 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Przed wydrukiem w oknie Slicera należy zmienić orientację modelu na blacie roboczym na jeden z boków kostki.

 

Po wydrukowaniu modelu może pojawić się konieczność usunięcia supportów z wyżłobień z literami. Najłatwiej usuniesz je korzystając nożyk lub pęsetę. 

Jeśli uznasz, że krawędzie modelu są zbyt ostre, możesz wygładzić je za pomocą papieru ściernego.

 

***

Model description

A set of models  consisting of 2 eight-sided dice with the symbols of the elements. The dice will serve you as a tool for conducting educational games in chemistry lessons - for example, when practicing knowledge about creation of the chemical compounds names. 

If you would like to get ideas and inspiration about using these models during your lessons please check out our Skriware Academy suggestions: “How chemical compounds are named” lesson: https://academy.skriware.com/lesson/36.

 

Model elements

The set consists of 2 models. The files in the set have been prepared in such a way as to be printed separately or as a part of one printout.

If you want to print more copies of the selected item, you can use the multiplier in the slicer ("multiply model" function). Use the "+" and "-" buttons to set the desired number of models and the slicer will automatically place them on the worktop.

 

Among the files to be printed you will find:

Single item files:

- Chemical dice 1: a model of an eight-sided dice with the symbols of the elements (H, N, Cl, O, Mg, P, K, S),

- Chemical dice 2: a model of an eight-sided dice with the symbols of the elements (Na, O, Fe, Cu, H, C, Ca, Ba).

 

File with sets of several elements:

- Chemical dices - set: both models of eight-sided dices with the symbols of the elements (H, N, Cl, O, Mg, P, K, S) and (Na, O, Fe, Cu, H, C, Ca, Ba).

 

Technical data

Model size (XYZ): a plate with all elements ("Set" file): 64 x 33 23 / single cube - 31.55 x 31.55 x 23.10 mm.

Printing time: set - 1 h 34 min / single cube - 53 min.

Filament quantity: set - 27 g / single cube - 12 g.

 

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

Before printing in the Slicer window change the orientation of the model on the worktop to one of the dice sides.

 

After printing the model, it may be necessary to remove support elements from the grooves with letters. The easiest way to remove them is with a knife or tweezers.

If you find that the edges of the model are too sharp, you can smooth them with sandpaper.

 

 

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.