DNA building kit

5,0 (1 reviews)
Download 89 (prints)
×
Color:
Dna building kit

 

ENGLISH VERSION BELOW

Opis modelu

Zestaw kostek symbolizujących elementy DNA. Kształty kostek zostały zaprojektowane tak, by przy ich użyciu uczniowie mogli zaobserwować sposób łączenia się poszczególnych elementów składowych i samodzielnie tworzyć rozbudowane łańcuchy DNA.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z biologii, przyrody i chemii.

Jeśli szukasz inspiracji na lekcję z wykorzystaniem tego modelu, sprawdź nasze propozycje na Skriware Academy: Lekcja “Nośnik informacji genetycznej - DNA”: https://academy.skriware.com/lesson/99.

 

Elementy modelu

Zestaw składa się z 8 modeli. Pliki w zestawie zostały przygotowane tak, by poszczególne modele mogły zostać wydrukowane pojedynczo lub w ramach jednego wydruku.

 

Jeżeli chcesz wydrukować więcej kopii wybranego elementu możesz skorzystać z multiplikatora w slicerze (funkcja "multiply model"). Za pomocą przycisków "+" i "-" ustaw pożądaną ilość modeli, a slicer automatycznie ułoży je na blacie.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi kostkami:

- Adenide: kostka z literą A symbolizująca adeninę,

- Cytosine: kostka z literą C symbolizująca cytozynę,

- Guanine: kostka z literą G symbolizująca guaninę,

- Thymine: kostka z literą T symbolizująca tyminę,

- Phosphate L: kostka z literą P symbolizująca resztki kwasu fosforowego do przyłączenia z lewej strony modelu,

- Phosphate R: kostka z literą P symbolizująca resztki kwasu fosforowego do przyłączenia z prawej strony modelu,

- Sugar L: kostka z literą S symbolizująca cukier do przyłączenia z lewej strony modelu,

- Sugar R: kostka z literą S symbolizująca cukier do przyłączenia z prawej strony modelu.

 

Plik z zestawem kilku elementów:

- DNA building - set: wszystkie 8 kostek symbolizujących elementy DNA umieszczone w jednym pliku.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): plate z pojedynczym zestawem wszystkich elementów (plik “Set”) - 48.11 x 77 x 7 mm / pojedyncze elementy - od 15 x 15 x 7 mm do 25 x 20 x 7 mm.

Czas drukowania: plate z pojedynczym zestawem - 1h 31 min / pojedyncze elementy - od 6 min do 15 min.

Ilość filamentu: set - 19 g / dla pojedynczych elementów - od 2 do 4 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Modele możesz też wykorzystać podczas lekcji zdalnej prosząc uczniów o wykonanie zadania praktycznego z ich użyciem. W tym celu możesz skorzystać z Tinkercada bądź dowolnego innego edytora 3D. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wykorzystywania modeli w wersji online, sprawdź nasz e-kurs na Skriware Academy: Nauczanie zdalne ze Skriware Academy. Część 1: Aktywności lekcyjne w modelu zdalnym.

 

***

 

Model description

A set of parts depicting DNA elements. The shapes of the parts have been designed in such a way so that the students could observe how the separate components connect and create complex DNA chains on their own.

The model could be especially useful during natural history, biology and chemistry classes.  

If you would like to get ideas and inspiration about using these models during your lessons please check out our Skriware Academy suggestions: “The carrier of genetic information - DNA” Lesson: https://academy.skriware.com/lesson/99

 

Model elements

The set consists of 8 models. The files in the set have been prepared in such a way as to be printed separately or as a part of one printout.

 

If you want to print more copies of the selected item, you can use the multiplier in the slicer ("multiply model" function). Use the "+" and "-" buttons to set the desired number of models and the slicer will automatically place them on the worktop.

 

Among the files to be printed you will find:

Single elements files:

- Adenine: a part with the letter A depicting adenine,

- Cytosine: a part with the letter C depicting cytosine,

- Guanine: a part with the letter G depicting guanine,

- Thymine: a part with the letter T depicting thymine,

- Phosphate L: a part with the letter P depicting the residual phosphoric acid to be attached to the left side of the model,

- Phosphate R: a part with the letter P depicting residual phosphoric acid to be attached to the right side of the model,

- Sugar L: a part with the letter S depicting sugar to be attached to the left side of the model,

- Sugar R: a part with the letter S depicting sugar to be attached to the right side of the model.

 

File with sets of several elements:

- DNA building - set: all 8 parts depicting DNA elements placed in one file.

 

Technical data

Model size (XYZ): a plate with a single set of all elements (“Set” file) - 48.11 x 77 x 7 mm / separate elements - from 15 x 15 x 7 mm to 25 x 20 x 7 mm.

Printing time: a plate with a single set - 1h 31 min / separate elements - from 6 min to 15 min.

Filament quantity: set - 19 g / for separate elements - from 2 to 4 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

Models can also be used during a remote lesson by asking students to perform a practical task with their use. For this purpose, you can use Tinkercad or any other 3D editor. If you want to learn more about using models online, check out our Skriware Academy e-course: Remote Learning with Skriware Academy. Part 1: Remote Lesson Activities

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

See more
5,0
Based on 1 reviews
Rating distribution
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
Users missing
ZbigniewL
Super!
24.03.2022